курлыка

  • 1курлыка — журавель, журавль Словарь русских синонимов. курлыка сущ., кол во синонимов: 2 • журавель (2) • журавль …

    Словарь синонимов

  • 2журавль — журавель, журавушка, красавка, журка, птица, курлыка, журавлик, арама, стерх Словарь русских синонимов. журавль сущ., кол во синонимов: 15 • арама (2) • …

    Словарь синонимов

  • 3журавель — сущ., кол во синонимов: 2 • журавль (15) • курлыка (2) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

    Словарь синонимов